RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1). – zwanym dalej RODO informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy z :

a) bezpośrednio

b) ze strony www,

c) wiadomości e-mail,

d) informacji telefonicznej

e) osoby trzeciej.

Administratorem danych osobowych jest: Produkcja-Handel-Usługi „EKOMA”s.c. Krzysztof Kiełtyka, Hanna Kiełtyka, Artur Kiełtyka Przyczółkowa 152 02-968 Warszawa NIP 9512124454 (dalej jako: „Administrator”);

1.Dane kontaktowe Administratora : e-mail: biuro@ekoma.com.pl, tel (22) 894 64 47, lub pisemnie na adres : jw.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą w tym zakresie , w tym działań marketingowych .

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażenie Pana/Pani zgody, zgodnie z art. 6 RODO, na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej;

4. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy to: imię, nazwisko oraz adres e-mail;

5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych, osobom trzecim, w tym w szczególności do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

7. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług własnych Administratora będzie miało miejsce do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody w tym zakresie;

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na dotychczasowe przetwarzania, ale uniemożliwi Panu/Pani:

a) podjęcie współpracy

10. W celu skorzystania przez Pana/Pani z uprawnień wskazanych w pkt 8 i 9 powyżej należy zgłosić odpowiednie żądanie Administratorowi korzystają w tym zakresie z adresu e-mail lub nr tel. wskazanego w pkt 1 powyżej;

11. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego właściwego w tym zakresie organu publicznego.